9 Δεκ 2010

Όροι Διαγωνισμού KERDISETO KERDISETO- Twin Card με δώρο 2 ολοκληρωμένες σειρές περιποίησης


1. ΤΙΤΛΟΣ
Ο τίτλος διαγωνισμού είναι: Διαγωνισμός KERDISETO- Twin Card με δώρο  2 ολοκληρωμένες σειρές περιποίησης'
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2.1 Η  Τwin Διαφημιστική    (εφεξής διοργανώτρια) διοργανώνει  διαγωνισμό μέσω του KERDISETO (http://kerdiseto.blogspot.gr)
2.2 Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή οποιασδήποτε υπηρεσίας.
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδος  μία μόνο φορά.
3.2 Απαγορεύεται ρητώς η συμμετοχή στην κλήρωση μελών της συντακτικής ομάδος του KERDISETO και της  Τwin Διαφημιστικής  καθώς και συγγενών αυτών α’ βαθμού.
4. ΕΠΑΘΛΟ
4.1 Νικητές του διαγωνισμού θα είναι δύο (2) και καθένας  θα κερδίσει κατόπιν ηλεκτρονικής κληρώσεως από μία  ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης, κρέμα – μάσκα και Cerum κολαγόνου της Ελβετικής εταιρείας Eclat de Vie αξίας 320€ η κάθε μία
4.2 Επιπρόσθετα θα κληρωθεί και  δύο (2) επιλαχόντες
4.3 Όλοι οι συμμετέχοντες γίνονται Δωρεάν Μέλη στο Twin Club που παρέχει Εκπτώσεις - Παροχές - Δώρα όλο το χρόνο σε 10.000 επιχειρήσεις.
4.4 Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή
5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
5.1 Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από τις 3 Ιουλίου 2012 και θα λήξει στις 20 Ιουλίου 2012
5.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει κατά την κρίση της τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού.
6 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6.1 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.
6.2  Κάθε Συμμετέχων χρήστης θα έχει δικαίωμα μιας συμμετοχής και θα μπορεί να κερδίσει μόνο μια φορά. Ο κάθε συμμετέχων καλείται να:
  • Κάνει Like στη σελίδα Twin Card 
  • Συμπληρώσει τη ειδική φόρμα συμμετοχής στο διαγωνισμό η οποία θα είναι ανηρτημένη στο http://kerdiseto.blogspot.gr  με  τα παρακάτω πεδία:
1. Όνοματεπώνυμο*
2. E-mail*
3. Τηλέφωνο*
4. Αποδοχή Όρων *
5. Facebook Prof;ile Name*

Με αστεράκι (*) είναι τα υποχρεωτικά πεδία. Κάθε  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) δύναται να χρησιμοποιηθεί άπαξ για μία και μοναδική συμμετοχή στην κλήρωση
6.3  Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή, που υπεβλήθη εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 5.1 της παρούσης. Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων τους.
6.4 Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται να παρέχουν αληθή και ακριβή στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν από τρίτους, ούτε θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο. Η  Τwin Διαφημιστική    διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας για να αποστέλλουν ενημερωτικό υλικό που αφορά στον ιστότοπο. Η καταχώρηση λανθασμένων ή ψευδών στοιχείων καθιστά τη συμμετοχή άκυρη. Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους, που τηρούνται στο εν λόγω αρχείο κατά τους όρους του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, μέσω επικοινωνίας με την   Τwin Διαφημιστική.

7. ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ
7.1 Η ανάδειξη των νικητών του διαγωνισμού θα γίνει με κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με τη χρήση του προγράμματος http://randomizer.org  (η παρομοίου) και του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου συμμετεχόντων (εφεξής το αρχείο συμμετεχόντων)
7.2 Η ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών  θα γίνει σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 10.
8. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΑΘΛΟΥ
8.1 Το είδος του επάθλου είναι το οριζόμενο ανωτέρω υπό τον όρο 4 της παρούσης.
8.2 Αν δεν συντρέχουν οι όροι αναδείξεως του χρήστη ως επιτυχόντος/ νικητή, ή για οποιοδήποτε λόγο αποποιηθεί το έπαθλο, ή δεν το διεκδικήσει , σε διάστημα δύο (2) εβδομάδων (14 ημερολογιακών ημερών) από την ολοκλήρωση της κλήρωσης και την ανακοίνωσή του νικητή, τότε η Διοργανώτρια ή έχει το δικαίωμα να το διαθέσει ελευθέρως κατά την κρίση της .
8.3 Για τις λεπτομέρειες παραλαβής των δώρων τους οι νικητές θα ενημερωθούν στο email ή στον αριθμό τηλεφώνου που έχουν που έχουν δηλώσει. Κατά την ενημέρωση θα εξακριβώνονται τα στοιχεία των νικητών, θα κατοχυρώνεται το δώρο και θα προσδιορίζεται η ημερομηνία παραλαβής των δώρων
8.4 Η παραλαβή των δώρων θα γίνει μέσω ταχυδρομείου/courier στον τόπο της οικίας/εργασίας τους με χρέωση του αποστολέα (διοργανώτριας). Σε περίπτωση που είτε ο νικητής είτε οι επιλαχόντες δεν καταστεί δυνατό να βρεθούν ή αρνηθούν να παραλάβουν τα δώρα τους, τότε η διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση της απέναντι στους νικητές.
9. ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ
9.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει την προκήρυξη ή να μεταβάλει οιονδήποτε όρο της παρούσας προκήρυξης.
9.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει συμμετοχές ενδιαφερόμενων στο διαγωνισμό, μεταξύ άλλων και σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα του Διοργανωτή ή/και του Χορηγού Επικοινωνίας , τα ήθη και έθιμα γενικότερα κ.λ.π.
9.3 To KERDISETO & η διοργανώτρια   έχoυν δικαίωμα να ακυρώσουν τον Διαγωνισμό εφόσον συντρέξουν σοβαροί λόγοι.
10. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
10.1 Τα ονόματα των  νικητών του διαγωνισμού και των επιλαχόντων  θα ανακοινωθούν  στις 22 Ιουλίου
10.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα μη απόδοσης του επάθλου στoυς νικητές και επανάληψης της κληρώσεως, εάν αυτός αρνηθεί τη δημοσιότητα.
10.3 Το KERDISETO μετά το πέρας του διαγωνισμού θα παραδώσει στη διοργανώτρια τα στοιχεία των 1 νικητών και των  επιλαχόντων, προκειμένου να αποσταλούν στους νικητές ή στους επιλαχόντες (σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με τους πρώτους) τα δώρα.
11. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας.
12. ΕΥΘΥΝΗ
12.1 Η ευθύνη της διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων και δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
12.2 Μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας και τη διανομή των δώρων στους νικητές, κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα της κλήρωσης.
12.3 Επίσης η διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη υπέχει, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και βλάβη σωματική ή/και ζημία ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα.
12.4 Το KERDISETO δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν μη παράδοση του δώρου από τη διοργανώτρια. Το KERDISETO  είναι υπεύθυνο αποκλειστικά και μόνο για την ανάρτηση και προβολή του διαγωνισμού.
13 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ
13.1 Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.
13.2 Το  Facebook δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει τη  συγκεκριμένη κλήρωση με οποιονδήποτε τρόπο. Όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που θα παρασχεθούν στα πλαίσια συμμετοχής στην ανωτέρω κλήρωση ως τελικό αποδέκτη θα έχουν το KERDISETO και τη διοργανώτρια    και όχι το Facebook.