9 Δεκ 2010

Όροι Διαγωνισμού KERDISETO-Ideales Resort

1. ΤΙΤΛΟΣ
Ο τίτλος διαγωνισμού είναι:  Διαγωνισμός KERDISETO-Ideales Resort Κερδίστε μια «Ονειρεμένη 5ήμερη απόδραση στο Ideales Resort!»
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2.1 To Ideales Resort (εφεξής διοργανώτρια) διοργανώνει  διαγωνισμό μέσω του KERDISETO (http://kerdiseto.blogspot.gr)
2.2 Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή οποιασδήποτε υπηρεσίας.
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδος  μία μόνο φορά.
3.2 Απαγορεύεται ρητώς η συμμετοχή στην κλήρωση μελών της συντακτικής ομάδος του KERDISETO και στελεχών ή εργαζομένων του Ομίλου Ideales, καθώς και συγγενών αυτών Α’ βαθμού.
4. ΕΠΑΘΛΟ
4.1 Νικητής του διαγωνισμού θα είναι ένας και θα κερδίσει κατόπιν ηλεκτρονικής κληρώσεως 4 διανυκτερεύσεις στο μαγευτικό Ideales Resort της Κεφαλλονιάς, σε μια από τις πολυτελείς βίλες (125 m2), δύο υπνοδωματίων (4ων ατόμων), με ιδιωτική Piscines Ideales  | Δώρο αξίας € 516.
4.2 Επιπρόσθετα θα κληρωθεί και   ένας  επιλαχόντας
4.3 Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή
4.4 Το δώρο ισχύει για την περίοδο από 16 Σεπτεμβρίου 2012 έως 31 Οκτωβρίου 2012, κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία και αναλόγως διαθεσιμότητας. Δεν περιλαμβάνει κόστος μεταφορών. 
5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
5.1 Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από τις  29 Ιουνίου 2012  και θα λήξει στις 20 Ιουλίου 2012
5.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει κατά την κρίση της τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού.
6 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6.1 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.
6.2  Κάθε Συμμετέχων χρήστης θα έχει δικαίωμα μιας συμμετοχής και θα μπορεί να κερδίσει μόνο μια φορά. Ο κάθε συμμετέχων καλείται να:

  • Συμπληρώσει τη ειδική φόρμα συμμετοχής στο διαγωνισμό η οποία θα είναι ανηρτημένη στο http://kerdiseto.blogspot.gr  με  τα παρακάτω πεδία:
1. E-mail*
2. Facebook Profile Name*
3. Αποδοχή Όρων *

Με αστεράκι (*) είναι τα υποχρεωτικά πεδία. Κάθε  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και κάθε Facebook profile name δύνανται να χρησιμοποιηθούν άπαξ για μία και μοναδική συμμετοχή στην κλήρωση

  • Να κάνει Like τη σελίδα   Ideales Resort   στο Facebook 
6.3  Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή, που υπεβλήθη εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 5.1 της παρούσης. Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων τους.
6.4 Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται να παρέχουν αληθή και ακριβή στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν από τρίτους, ούτε θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο. Η διοργανώτρια  διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας για να αποστέλλουν ενημερωτικό υλικό που αφορά στον ιστότοπο. Η καταχώρηση λανθασμένων ή ψευδών στοιχείων καθιστά τη συμμετοχή άκυρη. Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους, που τηρούνται στο εν λόγω αρχείο κατά τους όρους του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, μέσω επικοινωνίας με τη διοργανώτρια

7. ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ
7.1 Η ανάδειξη του νικητή του διαγωνισμού θα γίνει με κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με τη χρήση του προγράμματος http://randomizer.org  (η παρομοίου) και του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου συμμετεχόντων (εφεξής το αρχείο συμμετεχόντων)
7.2 Η ανακοίνωση του ονόματος του νικητή  θα γίνει σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 10.
8. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΑΘΛΟΥ
8.1 Το είδος του επάθλου είναι το οριζόμενο ανωτέρω υπό τον όρο 4 της παρούσης.
8.2 Αν δεν συντρέχουν οι όροι αναδείξεως του χρήστη ως επιτυχόντος/ νικητή, ή για οποιοδήποτε λόγο αποποιηθεί το έπαθλο, ή δεν το διεκδικήσει , σε διάστημα δύο (2) εβδομάδων (14 ημερολογιακών ημερών) από την ολοκλήρωση της κλήρωσης και την ανακοίνωσή του νικητή, τότε η Διοργανώτρια ή έχει το δικαίωμα να το διαθέσει ελευθέρως κατά την κρίση της .
8.3 Για τις λεπτομέρειες ο νικητής θα ενημερωθεί στο email  που έχουν που έχει δηλώσει. Κατά την ενημέρωση θα εξακριβώνονται τα στοιχεία του νικητή, θα κατοχυρώνεται το δώρο και θα προσδιορίζεται η ημερομηνία που θα γίνει η χρήση του δώρου
8.4  Σε περίπτωση που είτε ο νικητής είτε ο επιλαχόντας δεν καταστεί δυνατό να βρεθεί ή αρνηθεί να παραλάβει το δώρο του, τότε η διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση της απέναντι στο νικητή.
9. ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ
9.1 Η Διοργανώτρια και το KERDISETO διατηρούν ρητά το δικαίωμα να ανακαλέσουν εν όλω ή εν μέρει την προκήρυξη ή να μεταβάλουν οιονδήποτε όρο της παρούσας προκήρυξης.
9.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει συμμετοχές ενδιαφερόμενων στο διαγωνισμό, μεταξύ άλλων και σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα του Διοργανωτή ή/και του Χορηγού Επικοινωνίας , τα ήθη και έθιμα γενικότερα κ.λ.π.
9.3 To KERDISETO & η διοργανώτρια  έχoυν δικαίωμα να ακυρώσουν τον Διαγωνισμό εφόσον συντρέξουν σοβαροί λόγοι.
10. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
10.1 Τα ονόματα του  νικητή του διαγωνισμού και του επιλαχόντος  θα ανακοινωθούν μέχρι τις 22 Ιουλίου 2012
10.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα μη απόδοσης του επάθλου στνικητή και επανάληψης της κληρώσεως, εάν αυτός αρνηθεί τη δημοσιότητα.
10.3 Το KERDISETO μετά το πέρας του διαγωνισμού θα παραδώσει στη διοργανώτρια τα στοιχεία του νικητή και του επιλαχόντα, προκειμένου να επικοινωνήσει η διοργανώτρια με το νικητή ή τον επιλαχόντα (σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με τους πρώτους) καθώς και το αρχείο με όλες τις συμμετοχές.
11. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας.
12. ΕΥΘΥΝΗ
12.1 Η ευθύνη της διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων και δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
12.2 Μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας και τη διανομή των δώρων στο νικητή, κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα της κλήρωσης.
12.3 Επίσης η διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη υπέχει, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και βλάβη σωματική ή/και ζημία ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα.
12.4 Το KERDISETO δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν μη παράδοση του δώρου από τη διοργανώτρια. Το KERDISETO  είναι υπεύθυνο αποκλειστικά και μόνο για την ανάρτηση και προβολή του διαγωνισμού.
13 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ
13.1 Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.
13.2 Το  Facebook δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει τη  συγκεκριμένη κλήρωση με οποιονδήποτε τρόπο. Όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που θα παρασχεθούν στα πλαίσια συμμετοχής στην ανωτέρω κλήρωση ως τελικό αποδέκτη θα έχουν το KERDISETO και τη διοργανώτρια   και όχι το Facebook.